LV | EN | RU | DE
  15:25      24.07.2017
Lapas karte       Meklēt:
 Meklēt

AKTUĀLI 


KSK_18_02.jpg

Florbolam_20_logo_mazs.png

  Celu_uzturesana_ziema_1.jpg


Rubene_video_baneris.jpg

KNV.JPG


KNCF_170.jpg

 

ksk.jpg
 

VIB_logo_160.JPG

 
ZAAO_web_FlashPasvaldibam_21_Koceni_400x400px_0914_BackUp_v01.gif
 
Baneris_audzugimenes.gif
 
  
 
eP_150x150.jpg
 
 
BannerisKoceniem.gif

Latvija.jpg

Sadarbības partneri

Liesma_raj_pad.jpg
 

 
 

Lauksaimniecība

 Apstiprināti noteikumi investīciju pasākumam

lauku saimniecībās un pārtikas ražošanas uzņēmumos

30.09.2014.

Lai veicinātu investīcijas mūsdienīgās tehnoloģijās un ražošanas lauku saimniecībās, kooperatīvajās sabiedrībās un lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumos, Ministru kabinets otrdien, 30.septembrī, pieņēma noteikumus „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos" piešķiršanas kārtība". Noteikumi paredz atbalsta iespējas lauku saimniecībām, lai uzlabotu ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, veicinās papildu pievienotās vērtības radīšanu lauksaimniecības produkcijai un pārtikas ražošanas nozares efektivitāti, jo īpaši inovatīvas un bioloģiski audzētas produkcijas radīšanā.

Pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos" atbalstīs investīcijas, kas saistītas ar lauku saimniecību pārstrukturēšanu un nozaru dažādošanu (lauksaimniecības produktu ražošanai nepieciešamo pamatlīdzekļu - visa veida tehnikas - iegādi un ražošanas būvju būvniecību). Savukārt atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām nodrošinās biedru saražotās produkcijas pirmapstrādi un palielinās tirdzniecību. Īstenojot meliorācijas sistēmu renovāciju un rekonstrukciju, būs nodrošināti labvēlīgi apstākļi lauksaimniecības kultūru audzēšanai, kas arī uzlabos saimniecību ekonomiskos rādītājus.  

Pārtikas ražošanas uzņēmumiem kā viens no atbalsta saņemšanas nosacījumiem ir noteikta vietējās izejvielas iepirkšana. Papildu atbalsta intensitāti saņems tie atbalsta pretendenti, kuri piedalās pārtikas kvalitātes shēmās. Papildu atbalsta intensitāti piešķirs arī tad, ja atbalsta pretendents ražos vismaz piecus pārtikas produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem.

Atšķirībā no iepriekšējā plānošanas perioda atbalsta pretendentam būs jāizvirza konkrēti ar projekta īstenošanu saistīti sasniedzamie mērķi. Ja tie netiks izpildīti, atbalstam piemēros proporcionālu samazinājumu atkarībā no ieguldījuma un mērķa izpildījuma.

Pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos" paredzētais publiskais finansējums ir 489,1 miljons eiro jeb 33% no kopējā programmas finansējuma. No šī finansējuma apakšaktivitātei „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" paredzēts izlietot 67%, tai skaitā 14% paredzēti kā minimālais garantētais apmērs mazajām saimniecībām (ar gada apgrozījumu līdz 70 000 eiro) un 4% - atbilstīgajām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām. Savukārt apakšaktivitātei „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" paredzēts izlietot 16% no pasākuma finansējuma, tai skaitā 4% - atbilstīgajām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām. Apakšaktivitātei „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" paredzēts izlietot 17% no pasākumam paredzētā publiskā finansējuma. 

Noteikumi „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos" piešķiršanas kārtība" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis".

Papildu informācija par noteikumiem - MK mājaslapā.

 

 

Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai

17.09.2014.

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka tiks sniegts atbalsts jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcijai, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei. Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.

Sešpadsmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana Lauku attīstības programmas pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija" lauku saimniecībām notiks no 2014.gada 17.oktobra līdz 2014.gada 19.novembrim. Kopējais publiskais finansējums pasākumam ir 2 000 000 EUR, projektu īstenošanas vieta - visa Latvijas teritorija. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir 2015.gada 1.jūlijs.

Maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai lagūnu būvniecības projektiem tiek noteiktas 30 EUR/m³, virszemes metāla konstrukciju krātuvēm 40 EUR/m3 un betonētajām kūtsmēslu krātuvēm maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai ir noteiktas 49,80 EUR/m³.

Plašāka informācija par atbalsta pretendentiem, atbalsta intensitāti un citiem jautājumiem, kā arī projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami LAD mājas lapā. Projekti tiks īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma ietvaros.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000, 67027804).

 

 

No 2015. gada tiks ieviests jauns maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas maksājums

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauksaimniekus pievērst uzmanību izmaiņām tiešo maksājumu saņemšanas nosacījumos, kas lauksaimniekiem obligāti būs jāņem vērā, jau šā gada vasaras otrajā pusē un rudenī plānojot nākamā gada sējumu struktūru un ziemāju sēju.

Saskaņā ar ES regulu, no 2015. gada tiks ieviests jauns maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas maksājums, kas būs cieši sasaistīts ar vienoto platības maksājumu (VPM). Saimniecībām obligāti būs jāizpilda zaļināšanas prakses, lai saņemtu VPM un zaļināšanas maksājumu. Ja tas netiks darīts, zaļināšanas maksājums tiks samazināts vai netiks izmaksāts.

„Aicinu Latvijas lauksaimniekus jau tagad pievērst uzmanību zaļināšanas praksēm. Kaut arī zaļināšanas maksājums tiks īstenots no 2015. gada, ziemāju sēja sāksies jau tuvākajā laikā. Tāpēc lauksaimniekiem savlaikus ir jāiepazīstas ar jaunajām zaļināšanas prasībām, lai 2015. gadā pilnā apjomā varētu saņemt attiecīgo atbalsta maksājumu. Lauksaimniekiem ir liela interese par zaļināšanu, to mēs redzējām Zemkopības ministrijas jūlijā notikušajās četrās reģionālajās konferencēs Vidzemē, Latgalē, Kurzemē un Zemgalē, kur sniedzām plašu skaidrojumu par zaļināšanas prasībām," uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Saskaņā ar zaļināšanas praksēm, lauksaimniekam jānodrošina kultūraugu dažādošana, jāizveido un/vai jāuztur ekoloģiski nozīmīgas platības un jāsaglabā ilggadīgos zālājus. Zaļināšanas maksājumu automātiski saņems bioloģiski saimniekojošas saimniecības un zaļināšanas prakses neattieksies uz ilggadīgo stādījumu platībām.

Tas, vai sākot ar 2015. gadu uz saimniecību attieksies kultūraugu dažādošanas un ekoloģiski nozīmīgu platību izveides un uzturēšanas prasība, ir atkarīgs no saimniecības aramzemes platības lieluma.

Uz saimniecību kultūraugu dažādošana attieksies, ja saimniecības aramzemes platība būs vismaz 10 ha, šādā gadījumā būs jānodrošina, ka aramzemē tiek audzēti vismaz divi kultūraugi un galvenā kultūrauga īpatsvars neaizņem vairāk par 75 %. Ja saimniecības aramzemes platība pārsniegs 30 ha, būs jānodrošina, ka tiek audzēti vismaz trīs kultūraugi un galvenā kultūrauga īpatsvars neaizņem vairāk par 75 %, bet divu galveno kultūraugu daļa kopā neaizņem vairāk par 95 %. Par kultūraugu uzskatīs atšķirīgas ģintis pēc botāniskās klasifikācijas, tas nozīmē, ka, piemēram, kviešus, rudzus, miežus, rapsi uzskatīs par atšķirīgiem kultūraugiem, turklāt ir noteikts, ka arī ziemājus un vasarājus uzskatīs par atšķirīgiem kultūraugiem.

Par ekoloģiski nozīmīgu platību izveidi prasība paredz: ja saimniecības aramzemes platība ir vairāk nekā 15 ha, saimniecībai ir jānodrošina ekoloģiski nozīmīga platība lielumā, kas atbilst vismaz 5 % no aramzemes platības. Ekoloģiski nozīmīgo platību veidi 2015. gadā būs papuve, platības ar slāpekli piesaistošajiem kultūraugiem, sētiem tīrsējā, koki grupās un koku/krūmu puduri ar platību līdz 0,3 ha, ražošanā neizmantotas laukmalas, dīķi, aizsargājami ainavas elementi, buferjoslas un zālāju pasējs.

Kultūraugu dažādošanas prasību un ekoloģiski nozīmīgu platību prasību nepiemēros saimniecībām, kuru platībās ievērojamu daļu aizņem zālāji. Ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasība neattieksies arī uz tiem lauksaimniekiem, kam vairāk nekā puse aramzemes atrodas pagastos, kuros mežu īpatsvars pārsniedz 50 % no kopējās zemes platības un mežu un lauksaimniecības zemju attiecība pārsniedz proporciju 3:1.

Lauksaimniekiem jāņem vērā arī prasība, ka ilggadīgos zālājus, kas atzīti par ES nozīmes biotopiem vai ES nozīmes putnu dzīvotnēm, nedrīkstēs uzart vai pārveidot. Ja ilggadīgo zālāju platības valsts līmenī samazināsies par vairāk nekā 5 %, salīdzinot ar atsauces platību, lauksaimniekam būs pienākums pārvērst aramzemi atkal par ilggadīgiem zālājiem.

Precīzu un detalizētu skaidrojumu par zaļināšanas nosacījumiem Lauku atbalsta dienests (LAD) augusta sākumā publicēs mājaslapā www.lad.gov.lv, par ko ZM un LAD informēs atsevišķi. Konsultēties par jauno maksājumu par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas maksājumu lauksaimnieki varēs Latvijas Lauksaimniecības u izglītības centra (LLKC) Lauku konsultāciju birojos.

Plašāka informācija par tiešajiem maksājumiem laika posmā no 2015. līdz 2020. gadam pieejama ZM mājas lapā:

http://www.zm.gov.lv/public/ck/files/Tiesmaksajumi_LAD%20LLKC_julijs%202014_izdalei.pdf

 

 

Tiek pagarināta pieteikšanās jauno lauksaimnieku konkursam "Senču aicinājums" 

Mainīgie laikapstākļi visā Latvijas teritorijā ir būtiski ietekmējuši lauksaimnieku ikdienu un darba apjomu, tādēļ jauno lauksaimnieku konkursa organizatori biedrība „Zemnieku saeima", žurnāls „AgroTops" un Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete pagarina pieteikšanos konkursam „Senču aicinājums" līdz š.g. 18.jūlijam.

Konkursa mērķis ir godināt Latvijas jaunos lauksaimniekus un lauksaimnieces. Galvenā balva tiks piešķirta jaunietim, kurš dzīvo laukos un ir veiksmīgs lauksaimnieks, veicina lauku dzīves vides saglabāšanu un attīstību, kā arī aktīvi iesaistās sociālā dzīvē.

Pieteikšanās konkursam tiek pagarināta līdz 18.jūlijam (ieskaitot). Pieteikumi un konkursa nolikums ir atrodami www.zemniekusaeima.lv vai rakstot uz e-pastu: birojs@zemniekusaeima.lv ar norādi „Jauno lauksaimnieku konkursam". Atgādinām, ka arī šoreiz pieteikt jauno lauksaimnieku var jebkurš iedzīvotājs.

Apbalvošanas ceremonija kā katru gadu notiks Zemnieku saeimas organizētāja Lauksaimnieku Jaungada ballē 2015. gada janvārī. Konkursa uzvarētāji balvā saņem pilnībā apmaksātu braucienu ar piedalīšanos divām personām vienā no vadošajām Eiropas lauksaimniecības izstādēm, gadatirgiem vai pasākumiem, kā arī tēlnieka Paula Jaunzema darināto balvu. Visi konkursa finālisti saņem veicināšanas balvu - dalību Jauno līderu personīgās un profesionālās izaugsmes apmācībās, kā arī pilnīgi apmaksātu ekskursiju uz Eiropas Parlamentu Briselē.

Konkursa žūrijas sastāvs:

 • Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte,
 • Maira Dzelzkalēja, Zemnieku saeimas valdes priekšsēdētāja vietniece,
 • Anita Pirktiņa, žurnāla „AgroTops" galvenā redaktore,
 • Irina Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore,
 • Anna Vītola - Helviga, Lauku atbalsta dienesta direktore,
 • Jēkabs Krieviņš, Hipotēku bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks,
 • Evija Gunika, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas izpilddirektore,
 • Mārtiņš Cimermanis, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs,
 • Raitis Ungurs, Jauno zemnieku kluba valdes priekšsēdētājs.

Konkurss pirmo reizi tika organizēts 2010.gadā, un gadu gaitā par konkursa uzvarētājiem kļuva Inga un Zigmunds Kalniņi no Aizputes novada, Valdis Zujs no Rēzeknes novada, Jānis Vaivars no Skrīveru novada un Aija Šneidere un Jānis Miķelsons no Limbažu novada.

Papildus informāciju var saņemt Zemnieku saeimas birojā Rīgā, Republikas laukumā 2, 916. kabinetā vai zvanot pa tālruni 67027044.
Par biedrību „Zemnieku saeima"

Biedrība „Zemnieku saeima" (ZSA) ir stiprākā Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāju organizācija. Šobrīd organizācijas biedri ir 861 aktīvākie un mērķtiecīgākie Latvijas zemnieki no visām lauksaimniecības nozarēm. Organizācijas mērķis ir aizstāvēt biedru intereses, aktīvi iesaistoties likumdošanas veidošanas un pilnveidošanas procesos, veidot ilgtspējīgu uz attīstību orientētu lauksaimniecības politiku Latvijā un popularizēt lauksaimniecību kā vienu no Latvijas valsts prioritārajām nozarēm. 

 

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no 09.04.2014., izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS - https://eps.lad.gov.lv/login ), ir iespējams iesniegt „Platību maksājumu iesniegumu 2014.gadā"  2014./2015. gada Platību maksājumu sezonai.

Aizpildīts Iesniegums LAD jāiesniedz līdz 2014.gada 15.maijam. Iesniegumi tiks pieņemti līdz 9.jūnijam (ieskaitot), taču piemērojot 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto darba dienu.

Jebkādus  labojumus/papildinājumus iesniegtajam  Iesniegumam ir iespējams veikt EPSā līdz  9.jūnijam (ieskaitot), bez atbalsta apjoma samazinājuma.

Ja vēlaties saņemt  apliecinājumu  par izaudzēto kultūru , ja tās tiek izmantotas biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā kurināmā izejvielu ražošanai, atbilstību ilgtspējas kritērijiem (IK)  2014. gadā, tad IK iesniegums 2014.gadam  ir jāiesniedz līdz 15.maijam, tikai izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). Tas ir izdarāms uzreiz pēc Platību maksājumu iesnieguma 2014.gadam iesniegšanas, ja tas ir iesniegts izmantojot LAD EPS.

Text Box: Iepazīstieties ar pamācību, kā aizpildīt Platību maksājumu iesniegumu, izmantojot EPS.cid:image002.png@01CF53DE.9663ED10                      

Text Box: Iepazīstieties ar Informatīvo materiālu platību maksājumu saņemšanai 2014.gadā.cid:image009.jpg@01CF53E5.670C76C0

 
  Text Box: Pieeja LAD EPS
 

cid:image014.png@01CF53E2.8B144730

 
  Text Box: Pieeja LAD lauku bloku kartei
 

cid:image017.png@01CF53E2.8B144730 

 

Ar cieņu,

Lauku atbalsta dienests             
cid:image001.png@01CE31DE.72987D60 

Jautājumu un neskaidrību gadījumos sazinieties ar mums:

Zvanot  pirmdienās no 8.30 līdz 18.00, no otrdienas līdz ceturtdienai no 8.30 līdz 17.00 un piektdienās no 8.30 līdz 16.00 LAD klientu apkalpošanas daļām (uzspiest, lai apskatītu kontaktus) vai  - 27876161 vai 67027843.

Rakstot uz e-pastu eps@lad.gov.lv .

 

 

 

Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro

03.04.2014.

Zemkopības ministrija informē, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) aprīlī izsludinās projektu iesniegšanu pasākuma "Lauku saimniecību modernizācija" 15. kārtā jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcijai un nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei. Šim mērķim paredzēts atbalsta finansējums 4 miljonu eiro apmērā.

LAD lēmumus par projektu apstiprināšanu pieņems līdz 2014. gada 30. septembrim. Savukārt astoņus mēnešus pēc LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu projektam ir jābūt īstenotam (ne vēlāk par 2015. gada 1. jūniju).

„Mēs aicinām lauksaimniekus aktīvi izmantot šā pasākuma finansējumu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un modernizācijai, jo šī gada 27. jūlijā beidzas desmit gadu pārejas periods, kurā bija jāuzbūvē vai jārekonstruē kūtsmēslu krātuves. Atgādinām, ka kūtsmēslu krātuves ir nepieciešamas tām lopkopības saimniecībām, kurām ir vairāk par piecām dzīvnieku vienībām īpaši jutīgā teritorijā vai vairāk par desmit dzīvnieku vienībām pārējā Latvijas teritorijā. Turpmāk uz Eiropas Savienības investīcijām varēs pretendēt tikai tās saimniecības, kas kūtsmēslu krātuves būs izbūvējušas," uzsver Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Aivars Lapiņš.

Informācija par to, kādu tieši krātuvju būvniecība un rekonstrukcija tiks atbalstīta, būs pieejama LAD mājas lapā no 10. aprīļa.

 

 

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības saņemšanai

14.01.2014.

Ar 2013. gada 1. jūniju stājas spēkā Ministru kabineta 2013. gada 19. marta noteikumi Nr. 147 „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību".

Ar šo noteikumu stāšanos spēkā būtiski mainījusies augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja, konsultanta un tirgotāja apliecības saņemšanas kārtība, kā arī izveidots vēl viens apliecības veids - augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operators.

Līdz šim apmācību procesu veica un apliecības izsniedza Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD), bet ar jauno noteikumu spēkā stāšanās brīdi apmācības veic VAAD sertificēti apmācību vadītāji, kuru skaitā ir arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālisti Ozolniekos un reģionālajos konsultāciju birojos Valkā, Valmierā, Alūksnē, Gulbenē, Bauskā, Jēkabpilī, Krāslavā, Liepājā, Saldū, Preiļos, Madonā, Daugavpilī, Kuldīgā un Talsos.

Tāpat kā līdz šim, lai iegādātos un lietotu otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus, nepieciešams saņemt Profesionālā II reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību. Lai to iegūtu, jāapgūst 27 stundu apmācību programma un jānokārto VAAD sagatavotais eksāmens. Ja jums ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā, apmācību programma nav obligāta. Šajā gadījumā jāiesniedz iesniegums jebkurā sev izdevīgā VAAD reģionālajā struktūrvienībā vai VAAD administrācijā Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38 un jākārto eksāmens bez apmācību kursa noklausīšanās. Līdz šim izsniegtās apliecības ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām. Lai apliecību pagarinātu pēc tās derīguma termiņa beigām, nepieciešams noklausīties sešu stundu zināšanu atjaunošanas kursu. Persona, kura saņēmusi profesionālā AAL lietotāja apliecību otrās reģistrācijas klases AAL lietošanai, automātiski iegūst uz pieciem gadiem AAL pārdevēja statusu un AAL lietošanas operatora statusu.

Jaunums ir Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecības - tās nepieciešamas visiem, kas veic darbības ar otrās reģistrācijas klases AAL, piemēram, gatavo augu aizsardzības līdzekļu maisījumus, atšķaida tos vai izsmidzina uz lauka. Lai saņemtu šo apliecību, nepieciešams apgūt sešu stundu apmācību programmu un nokārtot VAAD sagatavoto eksāmenu. Ja operatoram ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā, apmācību programmas apguve nav obligāta. Šajā gadījumā persona iesniedz iesniegumu jebkurā sev izdevīgā VAAD reģionālajā struktūrvienībā vai VAAD administrācijā Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38 un kārto eksāmenu bez apmācību kursa noklausīšanās. Operatora apliecība ir derīga 10 gadu. 

 

Plašāku informāciju par apmācībām un plānotajiem mācību laikiem varat uzzināt:

Ozolnieki - Laura Kirsanova, mob. tālr.: 29630799, e-pasts: laura.kirsanova@llkc.lv

Valka un Valmiera - Ilona Krūmiņa, mob. tālr.: 29341748, e-pasts: ilona.krumina@llkc.lv

Alūksne un Gulbene - Viola Kaparšmite, tālr.: 64307013, mob. tālr.: 29166807, e-pasts: viola.kaparsmite@llkc.lv

Bauska - Eleonora Maisaka, tālr.: 63927211, mob. tālr.: 29286411, e-pasts: eleonora.maisaka@llkc.lv, bauska@llkc.lv

Jēkabpils un Madona - Anita Brosova, mob. tālr.: 22006859, e-pasts: anita.brosova@llkc.lv

Krāslava - Valērijs Kairāns, tālr.: 65681102, mob. tālr.: 26435910, e-pasts: valerijs.kairans@llkc.lv

Liepāja un Saldus - Vita Cielava, mob. tālr.: 26514221, e-pasts: vita.cielava@llkc.lv

Daugavpils - Guntars Melnis, mob. tālr.: 29406315, e-pasts: guntars.melnis@llkc.lv

Kuldīga - Daiga Mellere, tālr.: 63323519, mob. tālr.: 27474605, e-pasts: daiga.mellere@llkc.lv

Preiļi - Inese Magdalenoka, tālr.: 65381264, mob. tālr.: 26329462, e-pasts: inese.magdalenoka@llkc.lv

Talsi - tālr.: 63291908, mob. tālr.: 26460878, e-pasts: talsi@llkc.lv

 

 

 

Apstiprināta Kopējās lauksaimniecības politikas reforma

14.01.2014.

Aizvadītā gada nogalē apstiprinātas un ES Oficiālajā vēstnesī publicētas Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformas trīs būtiskākās regulas - Tiešo maksājumu, Lauku attīstības un Tirgus kopējo organizāciju regula.

Līdz ar to ES KLP reforma ir pabeigta un dalībvalstis varēs sākt tās īstenošanu laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam. „Kopumā vērtējot, uzskatu, ka KLP pēc reformas ir kļuvusi mērķtiecīgāka, konkurētspējīgāka, elastīgāka, zaļāka un, kas man sevišķi svarīgi, vairāk uz lauksaimniecisko ražošanu vērsta," atzīst zemkopības ministre Laimdota Straujuma.

Tiešo maksājumu regulā ir sperts nozīmīgs solis, lemjot par godīgākiem tiešajiem maksājumiem, kas nozīmē, ka pakāpeniski nākamā perioda laikā, sākot ar 2019. gadu, četras valstis - Latvija, Lietuva, Igaunija un Rumānija - sasniegs vienādu hektārmaksājuma līmeni, kas atbildīs 75% no ES vidējā. Līdz ar to Latvija tiešajos maksājumos nākamajā periodā no 2014. līdz 2020. gadam saņems par 986 miljoniem eiro vairāk, salīdzinot ar 2007.-2013. gada periodu.

Līdz ar Tiešo maksājumu regulas apstiprināšanu ir palielināts atbalsta apjoms saistītajam atbalstam. Tas nozīmē, ka Latvija varēs izmantot ar ražošanu saistītam atbalstam līdz 15% no tiešo maksājumu aploksnes, lai atbalstītu konkrētas nozares, kuras ir sevišķi svarīgas ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu dēļ. Tiešie maksājumi turpmāk būs paredzēti aktīviem lauksaimniekiem, kuri izpildīs lauksaimnieciskās darbības kritērijus - nodarbosies ar lauksaimniecības produktu ražošanu un uzturēs lauksaimniecības zemi ganīšanai un kultūraugu audzēšanai piemērotā stāvoklī.

Īpašs papildu atbalsts būs pieejams jaunajiem lauksaimniekiem, lai veicinātu gados jaunu lauksaimnieku aktīvāku iesaistīšanos lauksaimnieciskā darbībā. Savukārt mazie lauksaimnieki varēs atteikties no daudzo standarta tiešo maksājumu shēmu atbalsta un tā vietā izvēlēties saņemt mazo lauksaimnieku shēmas atbalstu - fiksētu saimniecības maksājumu 500 eiro gadā un izmantot šai shēmai radītās priekšrocības - atbrīvojumu no savstarpējās atbilstības kontrolēm, atbrīvojumu no „zaļās" komponentes un vienkāršāku gadskārtējo pieteikšanos maksājumam.

No 2014. gada tiek atcelts nosacījums, ka uz atbalstu var pretendēt lauksaimniecības zeme, ka bija labā lauksamniecības stāvoklī uz 2003. gada 30. jūniju. Tas paplašinās izmantotās lauksaimniecības zemes platību un veicinās pamestās un aizaugušās zemes atjaunošanu. Šī nosacījuma atcelšana ražošanā atgriezīs neapsaimniekotās lauksaimniecības zemes.

Savukārt  Lauku attīstības regula paredz, ka investīciju pasākumi - saimniecību modernizācija, pievienotās vērtības radīšana un infrastruktūras attīstība - būs apvienoti vienā pasākumā, kas ļaus lauksaimniekiem iesniegt vienu projekta iesniegumu, iekļaujot visas saimniecībā nepieciešamās investīcijas. Tomēr Latvija nav apmierināta, ka Lauku attīstības regulā atbalsts meža nozarei ir virzīts caur vides jautājumiem. Meža nozare Latvijā tradicionāli ir bijusi viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm, tomēr atbalsta iespējas nākamajā periodā ir ierobežotas. Kā jau iepriekš ziņots un jūlijā lemts Ministru kabinetā, Zemkopības ministrija ir sagatavojusi Lauku attīstības programmu 2014. līdz 2020. gadam.

Visbeidzot, Tirgus kopējo organizāciju regulā programmai „Skolas auglis" palielināts finansējums no 90 miljoniem eiro līdz 150 miljoniem eiro gadā, kā arī ir paredzēts ES atbalsts informēšanas pasākumiem. Pēc atvēlēto līdzekļu izlietojuma Latvijas rādītāji jau pašlaik ir augstāki par ES vidējiem rādītājiem, un Latvija ierindojas to sešu dalībvalstu starpā, kuru līdzekļu apguve „Skolas augļa" programmā sasniedz no 95 līdz 100%.

Tirgus kopējo organizāciju regulas „Drošības tīkla" pasākumu uzlabošanā ir paredzēts daudz plašāks klāsts tirgus krīžu novēršanai vai seku mazināšanai (tirgus cenu krasas lejupslīdes vai pieauguma gadījumos, dzīvnieku slimību un patērētāju uzticības zaudēšanas gadījumos, sabiedrības, dzīvnieku vai augu veselības risku dēļ u. c. pasākumos īpašu tirgus problēmu risināšanai).

Latvija nav apmierināta ar cukura ražošanas kvotu sistēmas atcelšanas atlikšanu uz 2017. gada 1. oktobri, jo iepriekšējais regulējums paredzēja cukura ražošanas kvotu sistēmas atcelšanu ar 2015. gada 1. oktobri. Pēdējos trīs gados ES iekšējā tirgū vidējai cukura ražošanas cenai vērojama pieauguma tendence. Diemžēl EK īstenotie cukura tirgus līdzsvarošanas un cukura deficīta mazināšanas pasākumi nav snieguši vēlamo pozitīvo rezultātu. Tirgū pastāvošās būtiskās problēmas un Komisijas regulārie mēģinājumi situāciju uzlabot liecina par nepieciešamību pēc iespējas ātrāk likvidēt esošo cukura ražošanas kvotu sistēmu.

 

 

Noteikts valsts atbalsts lauksaimniecībai 2014. gadā

14.01.2014.

Šajā gadā valsts atbalsts lauksaimniecībai galvenokārt novirzīts lauksaimniecības produktu ražotājiem.

2013. gada 31. decembrī stājās spēkā MK noteikumi Nr. 1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai", kas nosaka kārtību, kādā un kādiem atbalsta pasākumiem 2014. gadā tiks sadalīts valsts atbalstam subsīdiju veidā paredzētais finansējums - EUR 9 147 352. Pieteikšanās daļai no atbalsta pasākumiem (īpaši lopkopībā) noteikta jau līdz šī gada 15. februārim, tāpēc visi interesenti aicināti iepazīties ar MK noteikumiem un sazināties ar sev atbilstošajām šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijām, kuras var pieteikties atbalstam.

Ņemot vērā līdzšinējo atbalsta pasākumu efektivitāti, valsts atbalsta līmeni un valsts ekonomisko situāciju, lauksaimniekiem valsts atbalsts ir nozīmīgs virzienos, kas stimulē lauksaimnieka dzīvotspēju un konkurētspēju. Finansējumu 2014. gadā novirzīs šādiem pasākumiem:

 • lopkopības attīstībai - EUR 4 535 235:

- ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai - EUR 2 856 536;

- dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai - EUR 328 683;

- dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai - EUR 546 093;

- dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei - EUR 85 372;

- veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai - EUR 170 745;

- biškopības nozares attīstībai - EUR 547 806;

 • augkopības attīstībai - EUR 580 246;
 • pētījumiem, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai - EUR 1 063 185;
 • tirgus veicināšanai - EUR 614 681;
 • dalībai pārtikas kvalitātes shēmās - EUR 672 219;
 • apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai - EUR 853 723;
 • kooperācijas attīstībai - EUR 139 574;
 • 2013. gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansējumam - EUR 688 491 (tai skaitā atbalsta pasākumam ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai cūkkopības nozarē - EUR 110 800).

Uz atbalsta saņemšanu varēs pretendēt fiziska un juridiska persona. Ja atbalsta pieprasījums pārsniegs piešķirto finansējumu, Lauku atbalsta dienests proporcionāli samazinās izmaksājamo atbalsta apmēru par vienību.

Atbalstu nepiešķirs grūtībās nonākušiem pretendentiem un pretendentiem, kuriem piešķirtais de minimis kopējais bruto atbalsts pēdējo trīs gadu laikā pārsniegs Eiropas Savienības regulās noteikto apmēru.

 

 

Atklāts konkurss par demonstrējumu veikšanu kazkopības saimniecībās

06.01.2014.

Lopkopības Kompetenču centrs "Zālēdāju projekta" ietvarā izsludina atklātu konkursu par demonstrējumu veikšanu kazkopības saimniecībās uz šādām demonstrējumu tēmām:

 • Piena sastāva izmaiņas (T%, O%) izbarojot zaļbarību, kurai pievienots palielināts kokšķiedru saturošs barības līdzeklis;
 • Kazlēnu saglabāšanas pēc atšķiršanas izbarojot kazu pienu un speciālu kazu piena aizvietotāju.

Kazu saimniecību pieteikuma anketa "Zālēdāju projekta" demonstrējumu saimniecību tīkla izveidei

Elektroniskā pieteikšanās piena lopkopības demonstrējumiem SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra "Valsts Lauku tīkla (VLT) pasākumam: Lopkopības ražošanas ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanas pasākumi lauku saimniecībās - "Zālēdāju projektā" būs aktīva līdz 2014. gada 24. janvārim. Aicinām aktīvi lauksaimniekiem pieteikt dalību konkursam minētajā pasākumā.

Pēc pieteikumu anketu apkopošanas un izvērtēšanas līdz šā gada 10.februārim SIA LLKC demonstrējumu saimniecību saraksts tiks publicēts www.llkc.lv aktuāla informācija.

 

 

Atklāts konkurss par demonstrējumu veikšanu aitkopības saimniecībās

06.01.2014.

Lopkopības Kompetenču centrs "Zālēdāju projekta" ietvarā izsludina atklātu konkursu par demonstrējumu veikšanu aitkopības saimniecībās uz šādām demonstrējumu tēmām:

 • Graudu barības nozīme kvalitatīvu zīdējjēru izaudzēšanā ganību periodā;
 • Jēru intensīvās nobarošanas nozīme kvalitatīva liemeņa ieguvē.

Aitu audzētāju saimniecību pieteikuma anketa "Zālēdāju projekta" demonstrējumu saimniecību tīklam

Elektroniskā pieteikšanās piena lopkopības demonstrējumiem SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra "Valsts Lauku tīkla (VLT) pasākumam: Lopkopības ražošanas ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanas pasākumi lauku saimniecībās "Zālēdāju projekta" būs aktīva līdz 2014. gada 24. janvārim. Aicinām aktīvi lauksaimniekiem pieteikt dalību konkursam minētajā pasākumā.

Pēc pieteikumu anketu apkopošanas un izvērtēšanas līdz šā gada 10.februārim SIA LLKC demonstrējumu saimniecību saraksts tiks publicēts www.llkc.lv aktuāla informācija.

 

 

 2013. gada oktobris

 

Zivju_lapa.JPG

 

Interneta mājaslapa mežsaimniekiem

09.12.2013.

Izveidota jauna interneta mājaslapa, kur koncentrēta daļa no meža īpašniekiem nepieciešamās informācijas. Tās adrese: www.draugiem.lv/pargaujasmezi/

 

  

 Kocēnos notiks informatīvs seminārs "Kā kaltēt moderni un ekonomiski"

09.12.2013.

Trešdien, 11. decembrī, plkst. 10.00 Kocēnu kultūras namā notiks informatīvs seminārs "Kā kaltēt moderni un ekonomiski".

Plašāka informācija ŠEIT .


Starptautisks seminārs "Ezeru apsaimniekošanas principi Latvijā un Igaunijā" 

30.10.2013.

5. novembrī Limbažos pie Lielezera, Olimpiskajā centrā, notiks seminārs par ezeru apsaimniekošanu. Piedalīties tajā tiek aicināts ikviens interesents, jo īpaši ezeru apsaimniekotāji, lai kopā pārrunātu aktualitātes šajā jomā, diskutētu par problēmjautājumiem, ar ko jāsaskaras ikdienā, kā arī, lai dalītos savos veiksmes stāstos.

Ar savu pieredzi seminārā dalīsies Limbažu novada pašvaldības aģentūras „ALDA" direktors Jānis Remess. Par kopējo situāciju ezeru apsaimniekošanā stāstīt biedrības „Latvijas ezeri" valdes loceklis Jānis Sprūds. Biedrība „Latvijas ezeri" ir arī tā organizācija, kas uztur portālu www.ezeri.lv, kas iekļauj plašu informāciju par Latvijas ezeriem, aktualitātēm, kā arī nodrošina iespēju publiski diskutēt par ezeriem, atpūtas vietām, zveju ezeros u.c. tēmām.

Plašāka informācija un pieteikšanās ŠEIT .

 

Tuvojas Latvijas Lauku kopienu nedēļa

14.10.2013.

Turpinot stiprināt Latvijas lauku kopienu attīstības iniciatīvas, kā arī turpinot 1. Latvijas Lauku kopienu parlamentā aizsāktās diskusijas, Latvijas Lauku forums sadarbībā ar Sorosa fonda - Latvija (SFL) iniciatīvu „Pārmaiņu iespējas skolām" rīko Latvijas Lauku kopienu nedēļu, kurā tiek mīļi gaidīti vietēja mēroga biedrību, skolu un neformālās interešu grupu un pašvaldību pārstāvji.

Plašāka informācija ŠEIT .

 

Notiks pirmā augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaude

10.10.2013.

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) un VSIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs" 16.oktobrī Strenču novada, Plāņu pagasta, Jaunklidzis, z/s Irbītes, plkst.11:00 aicina interesentus uz bezmaksas informatīvu semināru par augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudēm.

Informatīvajā seminārā VSIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" eksperts stāstīs par to, kā pareizi sagatavot iekārtu pārbaudei, kā arī stāstīs kā norisināsies šī pārbaude.

Seminārs saistošs saimniecībām, kuru rīcībā ir augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.491 „Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām" (turpmāk - noteikumi), visām eksplutācijā esošām augu aizsardzības līdzkļu lietošanas iekārtām, līdz 2016.gada 26.novembrim ir jābūt pārbaudītām vismaz vienu reizi.

Iepriekš ziņojām, ka pamatojoties uz šiem noteikumiem, VAAD pirmo sertifikātu par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanu izsniedza VSIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs".

 

 Kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem

10.10.2013.

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka 2013. gada 2. oktobrī stājās spēkā 2013. gada 17. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 891 „Noteikumi par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas nosacījumiem, kārtību un apmēru".

Zemes īpašniekam, kurš vēlas saņemt kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem 2013. gadā, jāiesniedz iesniegums Dabas aizsardzības pārvaldē līdz 2013. gada 1. novembrim. Dabas aizsardzības pārvalde atgādina, ka no valsts budžeta līdzekļiem tiek izmaksāta kompensācija tikai tajā gadījumā, ja īpašums neatrodas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000). Ja īpašums atrodas Natura 2000 teritorijā, zemes īpašniekam ar attiecīgu iesniegumu jāvēršas Lauku atbalsta dienestā.   Plašāka informācija par kompensācijas piešķiršanu, kā arī iesnieguma veidlapa ir pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnes sadaļā „Kompensācijas".

 

 

Lauksaimnieki aicināti uz Zemkopības ministrijas konferencēm „Esi informēts un ražo laukos"  

10.10.2013.

Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros organizē reģionālās konferences lauksaimniekiem  „Esi informēts un ražo laukos".

Kurzemē - 31. oktobrī Saldus novada administrācijas ēkā, Avotu ielā 12, Saldū

Zemgalē - 1. novembrī Jelgavas pilī, Lielajā ielā 2, Jelgavā

Vidzemē - 8. novembrī A/s CATA Kultūras namā, Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs

Latgalē - 22.novembrī Balvu kultūras un atpūtas centrā,  Brīvības ielā 61, Balvos

Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti. Dalība konferencē ir bez maksas.

Konferencēm tiks nodrošināta translācija tīmeklī www.laukutikls.lv.

Zemkopības ministrijas organizētajās konferencēs lauksaimniekiem tiks sniegta informācija par tiešajiem maksājumiem 2014. un 2015. gadā, Lauku attīstības programmas mērķiem un ES un valsts atbalstu lauksaimniecībai no 2014. līdz 2020. gadam, kā arī vietējo lauku teritoriju attīstības iespējām.

Konferences darba kārtība

10.30

Konferences dalībnieku reģistrācija

11.00-12.45

Zemkopības ministres Laimdotas Straujumas uzruna

ZM pakļautībā esošo iestāžu vadītāji par aktualitātēm

12.45-13.00

Informācija par darba grupām:

- Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadā

- Tiešie maksājumi 2014.-2015. gadā

- Vietējā iniciatīva lauku teritorijā

13.00-13.30

Tējas pauze

13.30-15.00

Darbs darba grupās

15.00-16.00

Darba grupu kopsavilkumi un konferences noslēgums

Ministres atbildes uz jautājumiem un diskusija

Interesenti jautājumus zemkopības ministrei Laimdotai Straujumai ir aicināti uzdot www.laukutikls.lv tiešraides laikā no plkst. 10.30 līdz 13.00, kā arī klātienē izveidotajā jautājumu kastē rakstiskā veidā vai mutiski konferences noslēguma daļā.

 

 

Turpinās lauku saimniecību struktūras apsekojuma datu vākšanu

27.09.2013.

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) 1.oktobrī uzsāks 2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma datu vākšanas otro posmu. Pirmais posms noritēja no 26.augusta līdz 16.septembrim, kad respondentiem bija iespēja iesniegt datus elektroniski. Tādējādi iegūta informācija par 1,3 tūkst. lauku saimniecībām.

Datu vākšanas nākamajā posmā informācijas ieguvē CSP sadarbosies ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC). No 1.oktobra līdz decembra vidum LLKC intervētāji veiks intervijas lauku saimniecībās, kuras neiesniedza datus elektroniski. Plānots, ka LLKC apmeklēs 25 tūkst. lauku saimniecības.

3,7 tūkst mazāko lauku saimniecību no oktobra līdz decembra vidum CSP Preiļu telefoninterviju centra intervētāji aptaujās pa tālruni. Lauku saimniecību struktūras apsekojuma pirmos provizoriskos rezultātus CSP publicēs 2014.gada aprīlī.

Jau ziņots, ka 26.augustā CSP uzsāka 2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma datu vākšanu. Lauku saimniecību struktūras apsekojums ir izlases veida apsekojums, kura ietvaros paredzēts iegūt informāciju par 30 tūkst. lauku saimniecībām.

Lai samazinātu respondentu slodzi, 2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojumā ir paredzēts daļu informācijas iegūt no administratīvajām datubāzēm: Lauksaimniecības datu centra Mājdzīvnieku reģistra un Bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informācijas sistēmas, Lauku atbalsta dienesta Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas.

Lauku saimniecību struktūras apsekojums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.1166/2008 tiek veikts reizi trīs gados. Apsekojuma mērķis ir nodrošināt datu lietotājus ar kvalitatīvu un starptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par lauku saimniecību struktūru, kas tiks izmantota, lai izvērtētu lauksaimniecības nozares attīstības tendences, kā arī lauksaimniecības politikas plānošanai un novērtēšanai.

 

Papildu informācija:
Lauksaimniecības statistikas daļa
Anita Raubena
Tālr. 67366977

 

 

2012. gads

Vaidavā notiks seminārs par meža nekoksnes resursiem un rekreāciju

Straupes lauku labumu tirdziņu norises datumi 2012. gadā

Ministru kabineta noteikumi Nr. 112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību"

Valsts lauku tīkls aicina apmeklēt bezmaksas seminārus

Kocēnos notiks grāmatvedības datorprogrammu "Zalktis" un "Krivulis" apmācības

Dikļu kultūras namā notiks seminārs par ķirbju un tomātu audzēšanu

Aicina piedalīties seminārā par pārtikas mājražošanu Latvijas lauku teritorijās

Aptauja par Lauku attīstības, meža, lauksaimniecības un zivsaimniecības nozaru prioritātēm un atbalsta pasākumiem 2014-2020.gadam

Fiziskās personas aicinātas apmeklēt Valsts ieņēmumu dienesta rīkoto semināru

Aktuāla informācija lauksaimniekiem - „Latvijas Krājbanka" klientiem

Lauksaimnieki aicināti būt aktīvi un paust savu viedokli seminārā "Ietekmē lauksaimniecības un lauku nākotni jau šodien!"

Informācija
drukāt Nosūtīt   Atpakaļ Uz augšu


Vārda dienas
Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne
Interaktīvais jautājums